Privacyverklaring

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de nieuwe verordening op de bescherming van persoonsgegevens, is openheid essentieel bij het verkrijgen en opslaan van persoonlijke gegevens.

De Vereniging Sittards Verleden hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de persoonlijke levenssfeer te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit brengt in ieder geval met zich mee:

 • dat wij persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring;
 • dat verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • dat wij vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • dat wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • dat wij op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vereniging Sittards Verleden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze verklaring of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens hiernaast.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, aan te passen, te wissen en/of over te dragen aan iemand anders. Stuur uw verzoek naar marijke.geilen@home.nl en wij maken het voor u in orde.

Verwerking van persoonsgegevens van leden van de vereniging en andere geïnteresseerden

Persoonsgegevens van leden van de Vereniging Sittards Verleden en andere geïnteresseerden worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • informatieverstrekking;
 • organisatie van activiteiten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn mondelinge, schriftelijke of elektronische aanmelding of toestemming, bancaire overboeking van een bijdrage, afgifte van contactgegevens en/of verzoek om contact.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam;
 • adres en woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • geslacht;
 • bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende welke men is aangemeld als lid of men gezien wordt als een geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden en vrijwilligers

Persoonsgegevens van bestuursleden van onze vereniging en overige vrijwilligers worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • organisatorische doeleinden;
 • het uitvoering geven aan gemaakte afspraken.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn de statuten van onze vereniging, bestuursbesluiten en/of gemaakte afspraken.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:

 • naam;
 • adres en woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortedatum

Deze persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het bestuurslidmaatschap of de aanmelding als vrijwilliger en daarna uitsluitend voor zover nodig voor een ordentelijke geschiedschrijving.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, zullen wij alleen aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers­overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bij voorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens onze vereniging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we maken reservekopieën van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.