Kruisen kapellen

 

Werkgroep Kruisen en Kapellen

De werkgroep wil in de gemeente Sittard-Geleen, met als kern Sittard-Geleen, de kleinere kruisen en kapellen onderhouden en waar wenselijk is verplaatsen c.q. nieuw oprichten.

Om dit te bereiken zal de werkgroep door middel van het volgende pad tot een efficiënte organisatie moeten komen.

 1. Inventariseren van bestaande kruisen en kapellen:
  Eigendom grond, eigendom opstal
  Cultuurhistorische achtergrond
  Staat van onderhoud enz.
 2. Gegevens in een PC-bestand onderbrengen
 3. Onderhoudsschema opstellen (groot onderhoud beplanting enz.)
 4. Leden van werkgroep onderhoud laten verrichten, waarbij gestreefd wordt om omringende buurt of andere belangstellende in onderhoudsschema te betrekken
 5. Bij groter onderhoud proberen via sponsoren geld c.q. materialen te verkrijgen om e.e.a. kosten neutraal uit te voeren
 6. Gegevens ook gebruiken c.q. verstrekken voor bijv. toeristische doeleinden e.d.
 7. 1- tot 2-maandelijkse werkgroep vergaderingen

1 Inventarisatie

Verkrijgen door gegevens van bisdom, gemeente, eigenaren en eigen gegevens en observatie. Ook is het belangrijk om te weten of object al reeds in een bestaande heemkundevereniging is opgenomen.

2 PC-bestand

De verkregen gegevens worden in een centraal bestand (gemeentearchief) verwerkt en opgeslagen en van foto’s voorzien. Wij gebruiken daarvoor een standaard formulier waar de gegevens uit verschillende bronnen bijeen gebracht worden.

3 Onderhoudsschema

Aan de hand van de PC-gegevens kunnen wij komen tot een onderhoudsschema. Hierbij proberen wij ook parallel te werken met gemeente als het gaat om plantsoenen e.d. rondom project. Ook wordt vastgesteld welke objecten groter onderhoud verdienen, die buiten het reguliere onderhoud vallen.

4 en 5 Onderhoud

Is er een goed schema, dan kunnen de leden van de werkgroep aan de slag ook waar het betreft het aanzetten van instanties, die ook verantwoording dragen (gemeente). Waar mogelijk buurt of omwoners erbij betrekken om ook daar verantwoording te leggen. Deze “werkers” hoeven geen lid van de werkgroep te zijn.  De werkgroep beslist samen met penningmeester Sittards Verleden als er grotere kosten gemaakt dienen te worden. Streven is echter om als werkgroep zelfbedruipend te zijn. Bovendien kan de werkgroep contracten afsluiten voor onderhoud van bepaalde objecten en dan daar ook de volledige verantwoording voor dragen.

Werkgroep beschikt over onderdelen, die gebruikt kunnen worden bij vervanging of restauraties. Bovendien zijn de leden altijd op zoek naar nieuwe onderdelen.

6 Toeristische informatie

Hierbij is te denken aan samenstellen van boekjes met fiets- c.q. wandelroutes. Door in het PC-bestand ook de verhalen  en gebeurtenissen rondom een project vast te leggen kunnen er interessante gegevens in de boekjes meegenomen worden. Eventuele samenwerking met VVV.

7 Werkgroepvergadering

In de werkgroepvergadering wordt de voortgang besproken van de diverse projecten. Er wordt bekeken of er nieuwe projecten dienen te worden opgezet. Ook de diverse problemen komen ter tafel. Van iedere vergadering worden notulen gemaakt en de voorzitter van de werkgroep zal waar nodig terug koppelen aan het bestuur van de Vereniging Sittards Verleden.

Knelpunten

Het verkrijgen van de gegevens van het bisdom verloopt momenteel in het geheel niet. Er blijkt bij het bisdom wel een opdracht te liggen voor een inventarisatie door de Monumentenwacht Limburg, maar deze gegevens zijn bij het bisdom nog niet verwerkt.

Het afbakenen van de werkterreinen van de diverse (heemkunde)verenigingen op dit gebied  in de nieuwe gemeente is nog moeilijk. De gegevens van het bisdom kunnen daar mogelijk verandering in brengen. Een andere weg is om via de gemeente een bijeenkomst te beleggen en dan de diverse verantwoordelijkheden vast te leggen. Ook dit strandt op het ontbreken van totaal gegevens

Door het gebruik van diverse materialen door de jaren heen is het niet altijd duidelijk hoe het onderhoud het beste kan geschieden (materialen verf ed.) of zelfs of het wenselijk is om onderhoud te plegen. Deskundigheid is dan gewenst.