Ondergetekende neemt deel aan de dagexcursie Abdij Brauweiler, Kaster en de burcht Liedberg op 25 mei 2024

 

Naam: Mevr./Dhr. …..……………………………………. Tel.nr.…………………………….
Adres: ….……………………….………….……………… Lid : ja / nee
Plaats: …………………….…….…………………………
Aantal deelnemers: ……………..…………………..….
Maaltijdkeuze……………………………………………..


Betaling alleen d.m.v. onderstaande machtiging.
Handtekening deelnemer:                                                                 Datum:

 


Machtiging:
Ondergetekende verleent hierbij een éénmalige machtiging aan Vereniging “Sittards Verleden”
om van onderstaande rekening een bedrag (*) af te schrijven van € …..……………...
voor deelname aan de dagexcursie naar Abdij Brauweiler, Kaster en de burcht Liedberg 25 mei 2024


* Het bedrag wordt in de week voorafgaande aan de excursie van uw rekening afgeschreven.


Incassant ID: NL45ZZZ140678640000


Bankrekeningnummer :…………………………………………………………………………….


Ondergetekende verklaart zich akkoord met hetgeen boven vermeld staat.


Datum:                                                                                   Handtekening: